یافته‌های دوره‌ی دکترا

گردآوری نکته‌هایی در زمینه‌ی زیست‌شناسی (تکاملی)

بایگانی برچسب‌ها: از میان پژوهش‌ها

افراد طبقه‌های بالای جامعه، رفتارهای غیر اخلاقی بیشتری نشان می‌دهند

در پژوهشی که به تازگی به وسیله‌ی دانشمندان دانشگاه میشیگان انجام شده، به وسیله‌ی هفت مطالعه با کاربرد روش‌های تجربی ، نشان داده شده است که افراد طبقه‌‌های بالای اقتصادی در جامعه بیش از افراد طبقه‌های پایین‌تر رفتار‌های غیراخلاقی از خود نشان می‌دهند. در مطالعه های ۱ و ۲، افراد طبقه‌ی بالا بیش از افراد طبقه‌ی پایین قوانین رانندگی را می‌شکستند. در مطالعه‌های آزمایشگاهی بعدی، افراد طبقه‌ی بالا بیشتر از افراد طبقه‌ی پایین تمایل به تصمیم‌های غیراخلاقی از خود نشان دادند (مطالعه‌ی ۳)،  کالاهای باارزش را از دیگران گرفتند (مطالعه‌ی ۴)، در مذاکره‌ها دروغ گفتند (مطالعه‌ی ۵)، برای بیشتر کردن شانس خود در بردن جایزه تقلب کردند (مطالعه‌ی ۶)، و از رفتار غیراخلاقی در محیط کار پشتیبانی کردند (مطالعه‌ی ۷). این پژوهش همچنین نشان داد که این تمایل بیشتر افراد طبقه‌ی بالای اجتماعی، تا حدی، به دلیل تمایل بیشتر آنها به آز است.

 Higher social class predicts increased unethical behavior (2011) Piff et. al. PNAS

Advertisements